Hogere Impact

Een (h)eerlijke samenleving in Nederland door echt verduurzamen (-een werkwoord-) gebaseerd op drie stevige pijlers, die evenwaardig aanwezig zijn en met elkaar in verbinding staan ruimtelijk (ecologisch) passend, economisch verantwoord/ haalbaar en maatschappelijk geaccepteerd. 

Output

 • Initiatieven, in verschillende levensfases, hebben de juiste expertise en vaardigheden die nodig zijn om duurzame inkomsten te generen en maatschappelijke impact te realiseren.
 • Vorming actieve community (netwerkorganisatie) die bestaat uit (groepen) burgers/bewoners, (maatschappelijk betrokken) ondernemers, organisaties en de lokale overheid.
 • Overheden (decentraal en centraal) en andere stakeholders (zoals ProRail) passen hun beleid aan om initiatieven beter te faciliteren.

Toegevoegde waarde

Fysiek-ruimtelijke verbetering /beeldkwaliteit (zie stationsplein Deurne) door samenwerking  gemeente, ondernemers, bewoners

 • minder vervuiling door meer eigenaarschap buurt en toezicht
 • en daardoor besparing vuilophaalkosten (vanwege voorbeeldwerking)
 • recycling ingezameld afvalstromen (ca. € 1.000 per jaar, voor een klein station)
 • waardestijging vastgoed in gebied
 • hierdoor ook minder vernieling > besparing herstel en onderhoudskosten
 • langer verblijf in stationsgebied, waardoor meer kans voor (nieuwe) economische dragers  (tbv lokale mkb).

Vergroening stationsgebieden leidt tot rust, ontstressing, sociaal contact

 • bijdrage aan biodiversiteit
 • filtering fijnstof en demping geluidshinder
 • verkoeling oververhitte steden
 • waterbuffering / wadi’s

Stations(gebieden) gastvrij en aantrekkelijk maken

 • aanmoediging van het gebruik van treinen en bussen en wegnemen van barrières voor duurzaam reizen
 • ook het meedenken met vervoerspartijen in het verbeteren van * de kwaliteit van het informatie- en serviceaanbod op stations, * het verbeteren van de toegang tot stations en * stalling en verhuur van fietsen > toename fietsbewegingen (positief effect gezondheid)
 • het fungeren als toeristisch-recreatief startpunt voor wandel- en fietsroutes
 • cultuurhistorisch > het weer in gebruik nemen van niet meer gebruikte historische en authentieke stationsgebouwen, door kleine winkeltjes, koffiecorners/lunchroom, bed & breakfast, lokale maatschappelijke  initiatieven ed.

Waarde toevoegen aan de maatschappij door buurtverbindingen te organiseren, samenredzaamheid te organiseren

 • minder sociaal-maatschappelijke kosten
 • meer sociale controle en cohesie > sociale veiligheid
 • gelukkigere buurtbewoners zijn gezonder > minder zorg- en gezondheidskosten
 • buurtbetrokkenheid zorgt voor gezamenlijke actie
 • sport- en bewegingsactiviteiten en fit houden van bewoners

Maatschappelijke inclusie creëren, waarbij mensen van alle leeftijden, culturen en achtergronden samen komen om een positief verschil te maken voor hun gemeenschap en om duurzame vriendschappen en contacten te smeden

 • Versterken eigenwaarde voor mensen met afstand tot arbeidsmarkt en maatschappij
  • minder afhankelijkheid van en besparingen op uitkeringen
  • besparing begeleidingskosten
  • minder schuldhulpverlening en -trajecten
 • Samen actief zijn in het (stations)gebied komt zowel ten goede aan de deelnemende individuen als aan bredere gemeenschappen
 • collectieve buitenactiviteiten, zoals buurtmoestuinen; kleinschalige voedselproductie en lokale verkoop, kookworkshops ed.

Partnerschappen aangaan met lokale scholen, maatschappelijke partijen, zorg)instellingen en bedrijven om een gevoel van participatie te bevorderen en de toegang tot en het begrip van het gezamenlijke (stations)gebied bij verschillende groepen te bevorderen.

Vanuit ondernemend, actief en bewust burgerinitiatief (waardecreatoren in het veld) steken we de handen uit naar overheden, sectorale organisaties, kennisinstellingen, banken, fondsen ed. om aan te haken en ondersteunend, faciliterend, ontregelend, …….., te participeren.